Aris53m’s Blog

Καπνοχώρι Κοζάνης ή Σοφουλάρ

Ξανά οι Μωμόγεροι στη Λιβερά της Τραπεζούντας!

Μωμόγεροι

Ξανά οι Μωμόγεροι στη Λιβερά της Τραπεζούντας!

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010 , θα αναβιώσει το δρώμενο των Μωμό΄ερων στη Λιβερά της Τραπεζούντας (σημερινό Yazlik koyu) από το Ελληνικό Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς “Οι Μωμόγεροι” σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ματσούκας κ. Ertugrul Genc και το Νομάρχη Τραπεζούντας κ. Recep Kizilcik.

Η υποδοχή και η φιλοξενία των κατοίκων της Λιβεράς και των γύρω χωριών στις 04-01-2009, όταν για πρώτη φορά έγινε η αναβίωση μετά από 87 χρόνια, μας έκανε να νοιώσουμε ότι από το 1922 έως το 2009, πέρασε μόλις ένας χρόνος! Και όπως τότε, έτσι και τώρα όλοι μαζί υποδεχόμαστε το νέο έτος. Η αμοιβαία χαρά και συγκίνηση μας υποχρέωσε να υποσχεθούμε στον Πρόεδρο της Λιβεράς κ. Turgut Yilmaz και στο γνωστό συγγραφέα του χωριού κ. Ilyas Karagoz ότι θα ξανάρθουμε…

Ση Λιβεράν οι Μωμό’ εροι!
Την Κερεκήν σα 3 τη Καλανταρή 2010, το Σωματείον τ΄εμέτερον θα εφτάει «τα Μωμο΄έρια» ση Λιβεράν τση Τραπεζούντας(τ΄ατωριζνόν Yazlik koyu), εντάμαν με το Δήμαρχον τση Ματσούκας, τον Ertugrul Genc και το Νομάρχην τση Τραπεζούντας Recep Kizilcik.

Το καλωσόρισμαν και το μισαφιρλούκ ντο είχαμε ση Λιβεράν και σ΄ολόερα τα χωρία τση Ματσούκας, σα 4 τη Καλανταρή 2009, όνταν πρωτοεπή΄αμε «τα Μωμο΄έρια» υστερνά από 87 χρόνια, εποί΄κε μας να εθαρρούμε ότι ασό 1922 ους το 2009, εδέβεν μαναχόν έναν χρονίαν και όπως ετότε, αέτσ’ κι ατώρα, όλ΄εντάμαν, εκαλοδέχταμε το νέον έτος.

Για τη χαράν ντο είχαμε και για τ΄ ατά ντο έζησαμε όλ΄ εντάμαν ε΄είνο την ημέραν, εδώκαμε το λόγον εμουν΄ σο μουχτάρ΄ τη χωρι΄ Turgut Yilmaz και σον συγγραφέαν τη χωρί΄ Ilyas Karagoz ότι θα έρχουμες αλλομίαν το νέον έτος…

Trabzon’un Maçka ilçesi Livera(Yazlık köyü) köyünde Kalandar Kutlamaları!
Derneğimiz vasıtasıyla, Trabzon Valisi Sayın Recep Kızılcık ve Maçka Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Genç’in Katkı ve yardımlarıyla, 3 ocak 2010 da Maçka’nın Livera köyünde (şimdiki Yazlık Köyü) tarihi kalandar kutlamalarının 2.incisi yapılacaktır.

Klandar (Yeni Yıl) , Livera köyü sakinlerinin sıcak ve misafirperver katılımlarıya 87 yıllık bir aradan sonra ilk kez geçtiğimiz yıl Livera da kutlanmıştır. 1922 den 2009’a kadar geçen 87 yıllık bu süre o gün Livera’ daki heyecan ve duygu yüklü anımızda bizim için sanki sanki 1 yıllık bir süre intibası vermiştir. O zamanlarda olduğu gibi şimdi de aynı şekilde gelecek ola yeni yılı karşılıyoruz.

Karşılıklı duygu ve sevinçle, Köy Muhtarı Sayın Turgut Yılmaz ve köyün tanınmış yazarı olan İlyas Karagöz’e seneye tekrar geleceğimize dair Mecburiyetten verdiğimiz bu sözümüzü yerine getirmek için bu yıl tekrar Livera’ya geleceğiz.

Momogeroi again in Libera(Yazlik koyu), Trebizond!
On Sunday January 3, 2010, our Association will hold again the event of Momogeron in Libera, Trebizond (now Yazlik koyu). This year the event will be held in collaboration with the Mayor of Matsouka, Mr Ertugrul Genc and the Prefect of Trebizond, Mr Recep Kizilcik. Last year (4/1/2009) this event was held for the first time after 87 years.

The reception and the hospitality of residents of Libera and the nearby villages, was so warm that it felt like hardly a year had passed since 1922! And just as we did then, we will again all together celebrate the New Year. The reciprocal joy and emotion we experienced last year compelled us to promise the president of Libera, Mr Turgut Yilmaz and the known writer of village Mr Ilyas Karagoz that we would return…

„Momogeri” werden wieder in Livera von Trapezounta auftreten!
Am Sonntag den 3. Januar 2010 wird der Brauch der “Momogeri” in Liwera von Trapezounta (heutzutage: Yazlik koyu) von unserem Verein, in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Matsouka, Hr. Ertugrul Genc und dem Landesoberhaupt von Trapezounta Hr. Recep Kizilcik, wieder belebt.

Nach 87 Jahren wurde der Brauch erstmals wieder am 04.01.2009 ins Leben gerufen.

Der Empfang und die Gastfreundschaft der Einwohner von Livera und der benachbarten Dörfer hat uns das Gefühl gegeben, dass zwischen 1922 und 2009 nur ein Jahr vergangen ist! Wie damals, so wird auch heute der Empfang des Neujahres gemeinsam gefeiert. Aufgrund der gegenseitigen Freude und Berührung gaben wir dem Gemeindepräsidenten Turgut Yilmaz und dem bekannten Autor des Dorfes von Livera, Ilyas Karagoz, das Versprechen wiederzukommen…

Momogeros: Zusammengesetzt aus Momos und Geros. Momos war ein Gott der Antike. Er war der Gott des Schlafes und der Nacht. Er verkörperte die Täuschung und die Verleumdung. Geros bedeutet, alter Mann. Der Tanz ist eigentlich eine Theatervorstellung welche vor Weihnachten vorgeführt worden ist.

Το φωτογραφικό υλικό είναι από την αναβίωση του δρώμενου των Μωμό’ ερων στη Λιβερά στις 4 Ιανουαρίου 2009.
%d bloggers like this: